Đồ thờ cúng
Lư Hương Đồng
Lư hương đồng
Khay chén đồng
Đài thờ bằng đồng
Cóc vàng tài Lộc
Đèn thờ bằng đồng
Lọ hoa đồng
Trầu cau mạ vàng
Mâm bồng khảm tam khí